KURS NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ 2017

Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji, Profesorskie Centrum Doradztwa Prawnego oraz PRAWO24. tv  zapraszają na:

KURS NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ 2017

Start kursu : 1 lipca 2017
Miejsce: Warszawa

Kurs przygotowujący do egzaminu wstępnego na aplikacje prawnicze. Pod czas 100 godzinnego szkolenia, uczestnicy będą mieli możliwość rzetelnego przygotowania się do egzaminu.

Zgodnie z ogłoszeniami Ministerstwa Sprawiedliwości test na egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką i radcowską sprawdza znajomość przepisów z ponad 50 aktów prawnych.

Cele i założenia kursu:

 • Omówienie i wyjaśnienie najtrudniejszych zagadnień prawnych
 • Dokładna analiza przepisów prawnych, z których najczęściej padają pytania na egzaminach
 • Nauka skutecznego rozwiązywania pytań testowych
 • Weryfikacja zdobytej wiedzy na końcowym egzaminie próbnym

PROGRAM SZKOLENIA:

Program kursu opracowaliśmy w oparciu o statystyki z egzaminów z lat ubiegłych. Wskażemy Ci najważniejsze zagadnienia i nauczymy, jak rozwiązywać poprawnie testy. Wiedzę przekażemy Ci w trakcie 100 godzin zegarowych, a podczas egzaminu próbnego sprawdzimy zdobytą wiedzę.

 1. Prawo cywilne – 25 godzin
 • ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 • ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe
 • ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
 • ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
 • ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
 • ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 • ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej
 • ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
 • ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 1. Postępowanie cywilne – 12 godzin
 • ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 1. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – 5 godzin
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 • ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 1. Prawo administracyjne – 4 godziny
 • ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych
 • ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze,
 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
 • ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach,
 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 • ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 • ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
 • ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 1. Postępowanie administracyjne – 6 godzin
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 1. Prawo handlowe – 12 godzin
 • ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
 • ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe
 • ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
 • ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
 • ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
 • ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
 • ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
 1. Prawo europejskie – 4 godziny
 • Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 • Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony
 1. Prawo konstytucyjne –  5 godzin
 • ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych
 • ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym
 • ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich
 1. Prawo karne – 10 godzin
 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
 • ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń,
 • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy
 • ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
 1. Postępowanie karne – 10 godzin
 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego
 1. Prawo korporacyjne – 3 godziny
 • ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze,
 • ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
 • ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze.
 1. Metodologia rozwiązywania testów  – 2 godziny
 1. Egzamin próbny – 2 godziny
*MCBRIE zastrzega sobie możliwość modyfikacji godzin przypadających na poszczególne bloki po opublikowaniu przez MS  wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2017 r.

FORMY I METODY PROWADZENIA KURSU:

 • wykłady i prezentacje multimedialne – warsztatowa formula szkolenia
 • małe grupy – grupy do 20 osób gwarantują praktyczny wymiar szkolenia
 • praktyczne przygotowanie do testu – metodologia rozwiązywania testów
 • próbny egzamin na koniec kursu

 

KURS ROZPOCZYNAMY 1 LIPCA I PROWADZIMY ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM:

Lipiec
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Sierpień
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Wrzesień
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Zajęcia będą się odbywać w godzinach 9:00 – 17:00

Cena szkolenia obejmuje*:

– 100 godzin szkoleniowych,
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

*10% rabat dla studentów i absolwentów EWSPA

 

 POSTAW NA WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE NASZYCH WYKŁADOWCÓW

Koszt kursu:

Uczestnictwo w kursie 2800 zł*
*Cena obejmuje: kurs, przerwy kawowe, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej oraz papierowej

10% rabat dla studentów i absolwentów EWSPA

 

Zapisów można dokonywać drogą telefoniczną bądź mailową
(w przypadku maili prosimy o uwzględnienie wariantu cenowego).
tel. 887 230 430

e-mail: szkolenia@mcbrie.pl

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ BĄDŹ WĄTPLIWOŚCI JESTEŚMY DO DYSPOZYCJI!