ORGANIZATOR

1.Organizator POLSKIE MEDIA CYFROWE spółka z ograniczona odpowiedzialnością zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000627575 kapitał zakładowy 5.000 zł, REGON 364945951 ,NIP EU: PL 525 266 81 83 2Jednostką organizacyjną jest  MIĘDZYNARODOWE CENTRUM BADAŃ, ROZWOJU i EDUKACJI, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa,

SZKOLENIA

1.Organizator realizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie  szkoleń dostępnej pod adresem www.mcbrie.pl  2.Oferta szkoleniowa określa: wysokość wynagrodzenia Organizatora, temat, program, termin  oraz miejsce szkolenia. 3.Uczestnik/Zamawiający szkolenia – osoba lub firma, dokonująca zgłoszenia z wykorzystaniem formularza znajdującego się na stronie www.mcbrie.pl

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

1.Warunkiem udziału w szkoleniu jest dostępność wolnych miejsc oraz przesłanie przez Zamawiającego zgłoszenia ze strony internetowej Organizatora znajdującego się pod  adresem www.mcbrie.pl  nie później niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu karty zgłoszenia do Organizatora).  2.Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 3.Zgłoszenie wypełniane jest przez Zamawiającego, a po wydrukowaniu i podpisaniu przez  osoby upoważnione przez Zamawiającego do zaciągania zobowiązań finansowych, przesyłane pocztą elektroniczną lub faksem na adres Organizatora. Dopuszcza się stosowanie podpisu elektronicznego. Po upływie terminu określonego powyżej, zgłoszenie uczestnictwa jest  możliwe po telefonicznym uzgodnieniu z Organizatorem warunków uczestnictwa w  szkoleniu. 4.Umowa zawierana jest poprzez przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza, który jest dostępny na stronie Organizatora. Podpisanie formularza jest równoznaczne z akceptacją  warunków uczestnictwa zawartych w niniejszym Regulaminie. 5.O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność. Zgłoszeniem nazywamy przysłanie na adres  Organizatora formularza o którym mowa w puncie 4.  6.Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista Uczestników w danym terminie szkolenia będzie już zamknięta lub w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą przewidział Organizator dla danego szkolenia. 7.Najpóźniej na 3 dni roboczych przez terminem rozpoczęcia szkolenia Organizator prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.

CENY SZKOLEŃ I WARUNKI PŁATNOŚCI

1.Wynagrodzenie Organizatora obejmuje: udział w szkoleniu, artykuły piśmienne, materiały  szkoleniowe oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu, a także koszty posiłków (przerwy  kawowe i/lub lunch), zgodnie z ofertą dotyczącą danego szkolenia. 2.Ceny szkoleń podane są w złotych polskich. 3.Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w ramach opłaty za szkolenie, chyba  że znajdują się one w ofercie danego szkolenia. 4.Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie przesłanego zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz wystawionej po zakończeniu szkolenia faktury VAT. 5.Faktura VAT zostaje wystawiona i przekazana Uczestnikom na zakończenie szkolenia lub  przesłana pocztą w ciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia. Płatność powinna nastąpić w  terminie do 3 dni od daty przesłania formularza zgłoszenia na szkolenie do Organizatora. Ewentualne odstępstwa w tej kwestii winny być uzgodnione indywidualnie z Organizatorem w formie pisemnej – e-mail.    6.Na żądanie Zgłaszającego lub uczestnika, Organizator wystawi i prześle mu fakturę pro – forma z tytułu uczestnictwa w szkoleniu. 6.Podstawą wystawienia faktury VAT w przypadku tych Zamawiających, jest zaksięgowanie wpłaty na rachunku podanym przez Organizatora w fakturze pro forma.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA –ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.Odstąpienie od Umowy powinno być przesłane w formie faksu lub poczty elektronicznej do  Organizatora oraz podpisane przez Zamawiającego. 2.W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia nie  później niż 3 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zamawiającemu przysługuje  zwrot wpłaconej kwoty. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Zamawiającego później  niż na 3 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub niewzięcie udziału w szkoleniu,  Organizatorowi należy się pełne wynagrodzenie, tak jak za należycie wykonane szkolenie,  Ewentualne wcześniej wpłacone przez Zamawiającego kwoty nie podlegają zwrotowi, a  Zamawiający zobowiązani są do zapłaty dostarczonych im po zakończeniu szkolenia faktur  VAT, tak jakby wzięli w nim udział. 3.Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona.

ZMIANY TERMINU SZKOLENIA

1.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia. 2.W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Organizator zwróci wpłaconą przez  Zamawiającego kwotę w całości na numer rachunku bankowego wskazany przez Zamawiającego lub zaproponuje udział w szkoleniu w innym terminie.  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny i modyfikacji programu szkolenia, o czym poinformuje Zamawiającego przynajmniej na 5 dni robocze przed terminem szkolenia.
Zamawiający w takim wypadku może zrezygnować ze szkolenia uzyskując zwrot wpłaconej przedpłaty, bez obowiązku pokrycia kosztów szkolenia.  3.Zamawiający zgłaszający Uczestników szkolenia ma prawo zmieniać osoby delegowane na  szkolenie, aż do chwili jego rozpoczęcia. Zmiana powinna nastąpić w takiej samej formie, jak zgłoszenie.

REKLAMACJE

1.Zamawiający może dokonać reklamacji składając Organizatorowi oświadczenie w formie listu poleconego, faksu lub poczty elektronicznej, w okresie 14 dni od daty zakończenia szkolenia.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Administratorem bazy danych osobowych Uczestników przekazywanych przez Zamawiającego jest Organizator. 2.Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ,Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym podmiotom. 3.Dane osobowe Uczestników podane przez Zamawiającego(imię i nazwisko, adres Zamawiającego, numer telefonu służbowego Uczestnika, adres e-mailowy Uczestnika) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem. 4.W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu informowania go o nowych promocjach i usługach. 5.Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia. 6.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY REGULAMINU

1.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2016 roku. 2.Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora szkolenia, nie krótszym niż 30 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.mcbrie.pl  3.Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na warunki sprzedaży oferowanych usług oraz warunki  akcji promocyjnych dotyczących zgłoszeń przesłanych przed datą wejścia w życie takiej zmiany.