ZRZESZENIE PRAWNIKÓW POLSKICH o/W-wa

oraz

EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO I SZKOLEŃ
przy Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji
Najstarsza prywatna uczelnia prawnicza w Polsce. Założyciel Zrzeszenie Prawników Polskich o/W-wa


 

 NA DORADCĘ RESTRUKTURYZACYJNEGO


Kurs przygotowujący do wykonywania prestiżowej funkcji DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO. Kurs dla osób nie posiadających wykształcenia prawnego. Prawników zapraszamy na kurs specjalnie przygotowany dla nich (kolejna zakładka).

Podczas 80 godzinnego kursu, uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej z zakresu najważniejszych i najbardziej aktualnych informacji prawnych niezbędnych do sprawowania funkcji doradcy restrukturyzacyjnego. Kurs zostanie przeprowadzony w oparciu o aktualny stan prawny.

Nasi szkoleniowcy są czynnymi doradcami restrukturyzacyjnymi, sędziami, pracownikami naukowymi.

W czasie trwania kursu przekazana zostanie Państwu ich praktyczna wiedza i umiejętności dotyczące nowego prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, rachunkowości, zarządzania finansami ale i prawa handlowego, postępowania cywilnego .


 

PROWADZĄCY KURS:

Nasi szkoleniowcy są czynnymi doradcami restrukturyzacyjni, sędziami, pracownikami naukowymi.

Opieka naukowa – adw. prof. nadzw. EWSPA Dariusz Czajka

adw. dr Dariusz Czajka prof. nadzw. EWSPA. Sędzia z ponad 20 letnim doświadczeniem w tym 10 lat jako sędzia-komisarz i przewodniczący Wydziału XVII upadłościowo- układowego Sądu Rejonowego w Warszawie. Rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Przez 20 lat Prezes Zrzeszenia Prawników Polskich o/Warszawa

Prowadzący kurs m.in.

 • dr hab. Grzegorz Michalski, prof. UE (moduł finansowy)
 • dr hab. Justyna Franc- Dąbrowska, prof. SGGW (moduł finansowy)
 • dr Tomasz Kwiecień (obrót nieruchomościami, podatki od osób fizycznych i prawnych)
 • Sędzia Leszek Ciulkin (moduł restrukturyzacyjny i upadłościowy)
 • adw. dr Dariusz Czajka, prof. nadzw. EWSPA (moduł restrukturyzacyjny i upadłościowy)

 PROGRAM KURSU


MODUŁ I   Podstawy prawa w biznesie

1. PRAWO CYWILNIE  – zarys  7 godzin
2. POSTĘPOWANIE CYWILNE            7 godzin
3. PRAWO HANDLOWE        6 godzin


MODUŁ II restrukturyzacyjno- upadłościowy

PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

 1. Przesłanki prowadzenia postępowań restrukturyzacyjnych.
 2. Rola sądu i sędziego-komisarza w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 3. Zadania i uprawnienia nadzorcy układu, nadzorcy sądowego oraz zarządcy
 4. Pozycja i funkcje zgromadzenia wierzycieli i rady wierzycieli
 5. Przebieg i skutki przyspieszonego postępowania układowego
 6. Przebieg i skutki postępowania układowego
 7. Przebieg i skutki postępowania sanacyjnego
 8. Metody restrukturyzacji zobowiązań dłużnika
 9. Odrębne postępowanie restrukturyzacyjne
 10. Dopuszczalność pomocy publicznej.
 11. Sporządzanie umowy z nadzorcą układu (warsztat praktyczny)
 12. Przygotowanie i realizacja planu restrukturyzacyjnego (warsztat praktyczny)
 13. Tworzenie sprawozdań nadzorcy sądowego oraz zarządcy (warsztat praktyczny)
 14. Przygotowanie uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości (warsztat praktyczny)
 15. Sporządzanie wniosku o wynagrodzenie doradcy restrukturyzacyjnego (warsztat praktyczny)

POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE

 1. Podstawy ogłoszenia upadłości
 2. Rola sądu i sędziego-komisarza w postępowaniu upadłościowym
 3. Zabezpieczenie majątku dłużnika
 4. Skutki ogłoszenia upadłości co do osoby, majątku oraz zobowiązań upadłego
 5. Ustalenie składu masy upadłości
 6. Zaskarżanie czynności upadłego
 7. Zadania i uprawnienia syndyka
 8. Zwołanie i prowadzenie zgromadzenia wierzycieli
 9. Powołanie i rola rady wierzycieli
 10. Zgłoszenie i ustalenie wierzytelności
 11. Sprawdzanie zgłoszonych wierzytelności
 12. Ustalenie listy wierzytelności
 13. Zaskarżenie listy wierzytelności
 14. Zatwierdzenie, prostowanie i uzupełnienie listy wierzytelności
 15. Układ w upadłości
 16. Likwidacja masy upadłości
 17. Podział funduszy masy upadłości i sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo
 18. Kolejność zaspokajania wierzycieli
 19. Odrębne postępowania upadłościowe (wobec deweloperów; banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji)
 20. Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
 21. Tworzenie listy wierzytelności (warsztat praktyczny)
 22. Tworzenie planu podziału (warsztat praktyczny)
 23. Tworzenie sprawozdań syndyka (warsztat praktyczny)
 24. Sporządzanie wniosku o wynagrodzenie syndyka (warsztat praktyczny)

MODUŁ III  Finansowy   20h

 [PIĄTEK] 7 godzin

 1. Przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw.
 2. Prezentacja sprawozdań finansowych oraz sposobu ich czytania i interpretowania zawartych w nich informacji.
 3. Jak powstają pozycje prezentowane w sprawozdaniach finansowych.
 4. Zapoznanie uczestników szkolenia z wpływem podejmowanych decyzji na kondycję finansową przedsiębiorstwa.
 5. Analiza wskaźnikowa. Wskaźniki tworzenia wartości dodanej, wskaźniki efektywności, wskaźniki płynności, wskaźniki obrotowości i efektywności. Porównanie sprawozdań finansowych i wskaźników dla konkretnego podmiotu ze wskaźnikami sektorowymi. Omówienie metodologii oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

[SOBOTA]  7 godzin

 1. Prezentacja najważniejszych metod i narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu finansami.
 2. Wskaźniki oceny opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych: NPV, IRR.
 3. Wskaźniki struktury kapitałów i kosztów kapitałów.
 4. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych netto. Szacowanie przepływów pieniężnych netto. Szacowanie przepływów operacyjnych netto.
 5. Biznes plan – część finansowa. Ocena efektywności biznesplanów.
 6. Księgowość a rachunkowość zarządcza. Raportowanie stanu historycznego – prezentacja narzędzi budżetowania. Budżetowanie gotówki. Budżetowanie kapitałów. Optymalny budżet inwestycyjny.
 7. Sprawozdanie finansowe, wymogi formalne, obowiązek badania sprawozdania finansowego, inwentaryzacja (spis z natury). Struktura bilansu i zasady bilansowe. Wstępna analiza bilansu, reguły bilansowe. Pojęcie koszt, definicje kategorie. Klasyfikacja kosztów. Podział na koszty stałe i koszty zmienne.

[NIEDZIELA] 6 godzin

Podział na koszty wydatkowe i bezwydatkowe. Podział na koszty finansowe i niefinansowe. Zasada separowalności decyzji finansowych od operacyjnych. Odmienność traktowania kosztów finansowych w sprawozdawczości (księgowości) i w zarządzaniu finansami. Koszty alternatywne. Koszty utopione (zapadłe). Warianty rachunku wyników, przykłady. Magazyny i zasady wyceny rozchodów. Zarządzanie zapasami. Model EOQ. Model POQ. Model VBEOQ. Model VBPOQ. Model FLIEM. Koszty według kryteriów zarządczych – przykłady i cele. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Analiza wskaźnikowa, interpretacja sprawozdań finansowych – przykłady. Metody wyceny przedsiębiorstwa i jego składników. Pojęcie progu rentowności, segmenty działalności, marża w ocenie perspektyw reorganizacji działalności przedsiębiorstwa. Biznes plan a plan naprawczy.


MODUŁ IV

1. OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI W PRAKTYCE- wybrane zagadnienia   7 godzin

 1. Nieruchomości gruntowe
 2. Niehipotekowane
 3. Objęte Zbiorami Dokumentów i Księgami wieczystymi
 4. Nieruchomości budynkowe
 5. Budynek jako odrębna nieruchomość
 6. Odrębna własność lokalu
 7. Umowa tzw. deweloperska
 8. Powstanie odrębnej własności lokalu
 9. Konstytutywny charakter wpisu do księgi wieczystej
 10. Odrębna własność lokalu jako przedmiot zabezpieczenia hipotecznego:
 • Hipoteka
 • Opróżnione miejsce hipoteczne
 • Roszczenie o ustanowienie hipoteki
 1. Ustanowienie odrębnej własności lokalu w budynku jednorodzinnym po 11 września 2017 r.
 2. Charakter prawny miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym
 3. Współwłasność (współużytkowanie) w lokalu niemieszkalnym – garażu
 4. Sposób korzystania
 5. Odrębności postępowania wieczystoksięgowego
 6. Poświadczanie za zgodność dokumentów w EPW – Elektronicznym Postępowaniu Wieczystoksięgowym

2. PODATKI OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH – 13 godzin

Czas trwania kursu: 80 godzin

Istnieje możliwość udziału również tylko w III wybranych modułach

 


Ponadto uczestnicy szkolenia otrzymają:

Wykaz aktów prawnych i literatury zalecanej wskazanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego w roku 2018

Przykładowe testy

Materiały dodatkowe

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Wybierz właściwe miasto

EDYCJA 10-2018

KURS W TRAKCIE! Istnieje możliwość dołączenia do grupy w każdym czasie z możliwością uzupełnienia brakujących modułów w kolejnej edycji.

MODUŁ I Podstawy prawa w biznesie  wykładowca: Bogumił Smuk
5.10.2018 prawo cywilne  (godz.10.00, wymiar 7 h)
6.10.2018 postępowanie cywilne (godz. 10.00, wymiar 7h)
7.10.2018 prawo handlowe (godz. 10.00, wymiar 6h)

MODUŁ II wykładowca: dr Tomasz Kwiecień
12.10.2018 obrót nieruchomościami (godz.10.00, wymiar 7h)
13.10- 14.10.2018  podatki od osób fizycznych i prawnych (od godz.10.00, wymiar 13h)

MODUŁ III finansowy  dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, Prof. SGGW
19. 10- 21.10.2018 (od godz.10.00, wymiar 20h)
rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
zarządzanie finansami przedsiębiorstw

MODUŁ IV restrukturyzacyjno- upadłościowy adw. dr Dariusz Czajka, prof. nadzw. EWSPA
26. 10- 28.10.2018 (od godz. 10.00, wymiar 20h)
prawo restrukturyzacyjne
prawo upadłościowe

EDYCJA 11-2018

NOWA EDYCJA!

MODUŁ I Podstawy prawa w biznesie
2.11.2018 prawo cywilne  (godz.10.00, wymiar 7 h)
3.11.2018 postępowanie cywilne (godz. 10.00, wymiar 7h)
4.11.2018 prawo handlowe (godz. 10.00, wymiar 6h)

MODUŁ II wykładowca: dr Tomasz Kwiecień
09.11.2018 obrót nieruchomościami (godz.10.00, wymiar 7h)
10.11- 11.11.2018  podatki od osób fizycznych i prawnych (od godz.10.00, wymiar 13h)

MODUŁ III finansowy  dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, Prof. SGGW
16. 11- 18.11.2018 (od godz.10.00, wymiar 20h)
rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
zarządzanie finansami przedsiębiorstw

MODUŁ IV restrukturyzacyjno- upadłościowy
23. 11- 25.11.2018 (od godz. 10.00, wymiar 20h)
prawo restrukturyzacyjne
prawo upadłościowe

UWAGA! Istnieje możliwość rozpoczęcia kursu w każdym tygodniu. Harmonogram umożliwia udział w każdym module pomimo rozpoczęcia kursu w dowolnym tygodniu

EDYCJA 10-2018

KURS W TRAKCIE! Istnieje możliwość dołączenia do grupy w każdym czasie z możliwością uzupełnienia brakujących modułów w kolejnej edycji.

MODUŁ I Podstawy prawa w biznesie wykładowca:
5.10.2018 prawo cywilne (godz.10.00, wymiar 7 h)
6.10.2018 postępowanie cywilne (godz. 10.00, wymiar 7h)
7.10.2018 prawo handlowe (godz. 10.00, wymiar 6h)

MODUŁ II finansowy dr hab. Grzegorz Michalski, Prof. UE
12. 10- 14.10.2018 (od godz.10.00, wymiar 20h)
rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
zarządzanie finansami przedsiębiorstw

MODUŁ III restrukturyzacyjno- upadłościowy Sędzia Leszek Ciulkin
19. 10- 21.10.2018 (od godz. 10.00, wymiar 20h)
prawo restrukturyzacyjne
prawo upadłościowe

MODUŁ IV wykładowca: dr Tomasz Kwiecień
26.10.2018 obrót nieruchomościami (godz.10.00, wymiar 7h)
27.10- 28.10.2018 podatki od osób fizycznych i prawnych (od godz.10.00, wymiar 13h)

EDYCJA 11-2018

MODUŁ I Podstawy prawa w biznesie
2.11.2018 prawo cywilne (godz.10.00, wymiar 7 h)
3.11.2018 postępowanie cywilne (godz. 10.00, wymiar 7h)
4.11.2018 prawo handlowe (godz. 10.00, wymiar 6h)

MODUŁ II finansowy dr hab. Grzegorz Michalski, Prof. UE
09. 11- 11.11.2018 (od godz.10.00, wymiar 20h)
rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
zarządzanie finansami przedsiębiorstw

MODUŁ III restrukturyzacyjno- upadłościowy adw.dr Dariusz Czajka- prof. nadzw. EWSPA
16. 11- 18.11.2018 (od godz. 10.00, wymiar 20h)
prawo restrukturyzacyjne
prawo upadłościowe

MODUŁ IV wykładowca: dr Tomasz Kwiecień
23.11.2018 obrót nieruchomościami (godz.10.00, wymiar 7h)
24.11- 25.11.2018 podatki od osób fizycznych i prawnych (od godz.10.00, wymiar 13h)

UWAGA! Istnieje możliwość rozpoczęcia kursu w każdym tygodniu. Harmonogram umożliwia udział w każdym module pomimo rozpoczęcia kursu w dowolnym tygodniu

EDYCJA 10-2018

KURS W TRAKCIE! Istnieje możliwość dołączenia do grupy w każdym czasie z możliwością uzupełnienia brakujących modułów w kolejnej edycji.

MODUŁ I Podstawy prawa w biznesie wykładowca: mec. Ewa Szpak
12.10.2018 prawo cywilne (godz.10.00, wymiar 7 h)
13.10.2018 postępowanie cywilne (godz. 10.00, wymiar 7h)
14.10.2018 prawo handlowe (godz. 10.00, wymiar 6h)

MODUŁ II wykładowca: dr Tomasz Kwiecień
19.10.2018 obrót nieruchomościami (godz.10.00, wymiar 7h)
20.10- 21.10.2018 podatki od osób fizycznych i prawnych (od godz.10.00, wymiar 13h)

MODUŁ III finansowy dr hab. Grzegorz Michalski, Prof. UE
26. 10- 28.10.2018 (od godz.10.00, wymiar 20h)
rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
zarządzanie finansami przedsiębiorstw

MODUŁ IV restrukturyzacyjno- upadłościowy
9. 11- 11.11.2018 (od godz. 10.00, wymiar 20h)
prawo restrukturyzacyjne
prawo upadłościowe

EDYCJA 11-2018

NOWA EDYCJA !

MODUŁ I Podstawy prawa w biznesie  – forma on-line
prawo cywilne
postępowanie cywilne
prawo handlowe
Uwaga! Materiał z modułu I udostępniony na platformie internetowej do zapoznania się w dowolnym miejscu i czasie)

MODUŁ II finansowy dr hab. Grzegorz Michalski, Prof. UE
26. 10- 28.10.2018 (od godz.10.00, wymiar 20h)
rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
zarządzanie finansami przedsiębiorstw

MODUŁ III restrukturyzacyjno- upadłościowy
9. 11- 11.11.2018 (od godz. 10.00, wymiar 20h)
prawo restrukturyzacyjne
prawo upadłościowe

MODUŁ IV wykładowca: dr Tomasz Kwiecień
16.11.2018 obrót nieruchomościami (godz.10.00, wymiar 7h)
17.11- 18.11.2018 podatki od osób fizycznych i prawnych (od godz.10.00, wymiar 13h)

UWAGA! Istnieje możliwość rozpoczęcia kursu w każdym tygodniu. Harmonogram umożliwia udział w każdym module pomimo rozpoczęcia kursu w dowolnym tygodniu

EDYCJA 10-2018

MODUŁ I Podstawy prawa w biznesie wykładowca: Bogumił Smuk
12.10.2018 prawo cywilne (godz.10.00, wymiar 7 h)
13.10.2018 postępowanie cywilne (godz. 10.00, wymiar 7h)
14.10.2018 prawo handlowe (godz. 10.00, wymiar 6h)

MODUŁ II restrukturyzacyjno- upadłościowy
19.10- 21.10.2018 (od godz. 10.00, wymiar 20h)
prawo restrukturyzacyjne
prawo upadłościowe

MODUŁ III wykładowca: dr Tomasz Kwiecień
26.10.2018 obrót nieruchomościami (godz.10.00, wymiar 7h)
27.10- 28.10.2018 podatki od osób fizycznych i prawnych (od godz.10.00, wymiar 13h)

MODUŁ IV finansowy dr hab. Grzegorz Michalski, Prof. UE
16.11- 18.11.2018 (od godz.10.00, wymiar 20h)
rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
zarządzanie finansami przedsiębiorstw

EDYCJA 10-2018

MODUŁ I Podstawy prawa w biznesie
26.10.2018 prawo cywilne (godz.10.00, wymiar 7 h)
27.10.2018 postępowanie cywilne (godz. 10.00, wymiar 7h)
28.10.2018 prawo handlowe (godz. 10.00, wymiar 6h)

MODUŁ II finansowy
9.11- 11.11.2018 (od godz.10.00, wymiar 20h)
rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
zarządzanie finansami przedsiębiorstw

MODUŁ III restrukturyzacyjno- upadłościowy
16.11- 18.11.2018 (od godz. 10.00, wymiar 20h)
prawo restrukturyzacyjne
prawo upadłościowe

MODUŁ IV wykładowca: dr Tomasz Kwiecień
23.11.2018 obrót nieruchomościami (godz.10.00, wymiar 7h)
24.11- 25.11.2018 podatki od osób fizycznych i prawnych (od godz.10.00, wymiar 13h)

 


KTO MOŻE ZOSTAĆ DORADCĄ RESTRUKTURYZACYJNYM? – INFORMACJE OGÓLNE

 

O licencje DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO Może o nią ubiegać się osoba fizyczna, która:

 • ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • zna język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności doradcy restrukturyzacyjnego;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • ukończyła wyższe studia ;
 • posiada nieposzlakowaną opinię;
 • w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję doradcy, przez co najmniej 3 lata zarządzała: przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią (w tym także własnym-działalność gospodarcza lub zatrudnienie na stanowiskach menadżerskich, kierowniczych, dyrektorskich) lub majątkiem upadłego przedsiębiorstwa;
 • nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • nie była podejrzana albo oskarżona o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego;
 • złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości;

INFORMACJE DODATKOWE DLA OSÓB PLANUJĄCYCH PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU

Minister Sprawiedliwości ogłosił następujące terminy egzaminów dla osób ubiegających się o licencję doradcy a w 2018 roku.

 • Termin do złożenia wniosku o dopuszczenie do tego egzaminu, jak również do uiszczenia opłaty egzaminacyjnej, upływa w dniu 19 października 2018 r. Egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego odbędzie się w dniu 3 grudnia 2018 r. o godz. 10:00.

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu składa się do Ministra Sprawiedliwości na adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, Skr. Poczt. 33.

We wniosku należy wskazać termin egzaminu, którego dotyczy wniosek oraz podać dane osobowe wnioskodawcy: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres do korespondencji oraz numer telefonu kontaktowego.

Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu należy dołączyć:
1) kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra lub zaświadczenie o ukończeniu wyższych studiów magisterskich albo równorzędnych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
2) oświadczenie wnioskodawcy, że nie jest podejrzany albo oskarżony o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.

Opłata egzaminacyjna wynosi 1575 zł. Należy ją uiścić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00–950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim, nr rachunku: 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000. W przypadku dołączenia do wniosku dowodu wniesienia opłaty egzaminacyjnej w formie wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, na wydruku tym należy zamieścić potwierdzoną własnoręcznym podpisem informację, że figurująca na nim kwota stanowi opłatę egzaminacyjną, jeżeli taki tytuł przelewu nie został podany w samej jego treści.


CENA KURSU:

2190 zł brutto (III moduły)

2690 zł brutto (IV moduły)

Istnieje możliwość płatności w 2-3 ratach u organizatora. Pierwsza rata min. 30% płatna w terminie 2 dni od rejestracji na kurs

A może potrzebujesz dofinansowania do kursu?

Prowadzisz kancelarię? Firmę lub jesteś pracownikiem? Zapytaj o możliwość dofinansowania do kursu nawet do 80 proc. w ramach usług rozwojowych. e.mail: szkolenia@ewspa.edu.pl

Skorzystaj z pożyczki nieoprocentowanej na kształcenie z umorzeniem do 25%
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne m.in kursy z umorzeniem 25 %.

Pożyczki na kształcenie to pilotażowe narzędzie Ministerstwa Rozwoju, finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ukierunkowane na wsparcie kształcenia ustawicznego. Przeznaczone jest dla osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski, chcących rozwijać swoje umiejętności i kompetencje.

 • Kto może skorzystać z projektu?
  W ramach projektu osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych
 • oprocentowanie:
  pożyczka jest nieoprocentowana, bez żadnych dodatkowych kosztów (prowizji, opłat wstępnych, kosztów opracowania, itp.)
 • jak wnioskować:
  wnioski o pomoc zwrotną są składane za pomocą systemu wnioskowania online
 • spłata:
  pożyczki spłacane są w równych ratach, w cyklu miesięcznym
 • raty:
  minimalna liczba rat/długość spłaty to 12 miesięcy, maksymalna to 36 miesięcy
 • umorzenie:
  istnieje możliwość umorzenia 20 – 25% kwoty pożyczki

więcej na temat programu Informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Cena szkolenia obejmuje:
– wykłady,
– materiały szkoleniowe
– prestiżowy certyfikat udziału
–  dodatkowe zaświadczenia na życzenie

MASZ PYTANIA?

tel. +48 732 968 844
e.mail: szkolenia@ewspa.edu.pl

 

ORGANIZATOR

 • Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa
 • Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń EWSPA
 • LAW Center Club

 

ZAPISZ SIĘ NA KURS

Imię i nazwisko:

*Tytuł szkolenia:

*Miejscowość:

*Data szkolenia lub kursu:

*Nazwa placówki/instytucja/firma/osoba prywatna:

*Ilość uczestników

-Imię i nazwisko uczestnika

-Imię i nazwisko uczestnika

-Imię i nazwisko uczestnika

Proszę o fakturę pro-forma:

Dane do faktury:

Płatność za kurs/szkolenie (jednorazowa, 2-3 ratach, dofinansowanie, pożyczka):

Posiadam kod rabatowy:

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na:

 1. Przetwarzanie przez Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji, BLUE Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych oraz danych dotyczących korzystania przeze mnie z Portalu mcbrie.pl i funkcjonalności świadczonych przez Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji, BLUE Operator Sp. z o.o.
 2. Otrzymywanie, na mój adres poczty elektronicznej informacji handlowych wysyłanych przez Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji, BLUE Oerator Sp. z o.o. w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób
 3. Kontakt ze strony Międzynarodowego Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji z siedzibę w Warszawie przy ulicy Grodzieńskiej 21/29 , z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 par.1 Prawa telekomunikacyjnego</p>
 4.  Akceptuję Pan/Pani Regulamin MCBiE
 5.  Akceptuję Pan/ Pani politykę prywatności

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na powyższe prosimy o kontakt e.mail: szkolenia@mcbrie.pl

 

/* */

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.